Elektroniczna Administracja

Elektroniczna Administracja

O czym?

Celem kształcenia na kierunku „Elektroniczna Administracja” jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie wiedzy wszystkich zainteresowanych tematyką aspektów funkcjonowania administracji i realizacji jej zadań przy wykorzystaniu narzędzi i technologii informatycznych. Adresatami studiów „Elektroniczna Administracja” są pracownicy urzędów administracji publicznej, służb publicznych, jak też osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji w Polsce, aspektów prawnych oraz technologii ICT i systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji tych zadań. Studia pozwalają zarówno podnieść kwalifikację pracownikom zatrudnionym obecnie, jak i zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy urzędnika administracji publicznej.

Dla kogo?

Absolwent studiów zdobywa wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, która pozwoli mu na zrozumienie zasad funkcjonowania administracji elektronicznej. Zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej, w tym też podniesienia kwalifikacji mających istotne znaczenie przy pracy na stanowiskach kierowniczych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, wojewódzkich i w placówkach szeroko rozumianej administracji publicznej.

Kształt studiów ma wymiar bardzo praktyczny. Idea opiera się na założeniu, że zajęcia prowadzą w jak największej części wykładowcy mający doświadczenie w realizacji idei „społeczeństwa informacyjnego” oraz wdrażania rozwiązań e-administracji na szczeblu samorządowym i centralnym. Dzięki współpracy kadry kierowniczej zarówno Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jak i Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, zagadnienia poruszane na zajęciach będą omawiane na podstawie praktycznych zadań realizowanych w administracji publicznej. Uzyskane kwalifikacje znacząco poszerzą umiejętności absolwenta oraz zwiększą szanse zatrudnienia, w takich podmiotach jak np.:

  • administracja rządowa i samorządowa,
  • instytucje Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe,
  • media,
  • firmy prywatne.

Przewiduje się drobne modyfikacje programu oraz zakres przedmiotów, których tematyka może zależeć od zainteresowań słuchaczy, tj. co najmniej:

  • Otoczenie legislacyjne oraz systemy teleinformatyczne w administracji
  • Instrukcja kancelaryjna i dokument elektroniczny w administracji

W zależności od preferencji można będzie dostosować omawiane zagadnienia do potrzeb poszczególnych podmiotów Urzędów Gmin/ Miast/ Starostw Powiatowych oraz innych Instytucji zainteresowanych tematyką.

Dlaczego Elektroniczna Administracja na Politechnice Białostockiej?

Obecne na regionalnym rynku, istniejące kierunki administracji skupiają się głownie na aspektach prawnych. Głównym wyróżnikiem kierunku na Wydziale Informatyki jest to, że słuchacz zdobywa wiedzę nie tylko z zakresu funkcjonowania administracji w Polsce (aspektów prawnych), ale też technologii ICT (ang. Information and Communications Technology) wykorzystywanych do realizacji tych zadań.

Dzięki temu pozwoli mu na zrozumienie zasad funkcjonowania administracji elektronicznej, ale co ważniejsze da możliwość zdobycia nowych kompetencji, które dotyczą aspektów technologicznych całego procesu. Tym samym studia są kierowane do szerszego grona kandydatów. Pozwalają na podniesienie kompetencji zarówno informatyków jak i osób pracujących przy wdrażaniu rozwiązań informatycznych, ale też kadry kierowniczej i zespołów realizujących projekty na styku informatyki i administracji. Chcemy przekazać wiedzę w sposób na tyle przystępny, żeby ani tematyka, ani specjalistyczne zagadnienia IT nie stanowiły bariery w komunikacji kadry kierowniczej z ludźmi wdrażającymi rozwiązania informatyczne oraz kontrahentami spoza administracji. Polska administracja ulega ciągłej transformacji, cały czas wdrażane są kolejne rozwiązania informatyczne, w każdym urzędzie, departamencie, etc. pracują ludzie zaangażowani w realizację tych projektów. Dzięki tym studiom zdobędą kompetencje ułatwiające im efektywny udział w tych przedsięwzięciach, poczynając od analizy wymagań, przygotowania specyfikacji, aż do wdrożenia. Z pewnością Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 będzie wymagał nowych kompetencji i wiedzy. Chcesz się do tego przygotować już dziś? Nie zwlekaj.

Źródło grafiki: www.cpi.gov.pl

Organizacja studiów | Rekrutacja | Opłaty