Plan studiów

Otoczenie legislacyjne oraz systemy teleinformatyczne w administracji

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z uwarunkowaniami prawnymi wdrażania rozwiązań informatycznych w administracji państwowej. W szczególności tematy dotyczą zagadnień związanych z funkcjonowaniem dokumentów w postaci elektronicznej oraz procesami dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystaniu mechanizmów i narzędzi ICT, w realizacji zadań administracji. Celem przedmiotu jest także przedstawienie aktualnego stanu informatyzacji administracji państwowej (centralnej i samorządowej) poprzez omówienie najistotniejszych systemów informatycznych, które obecnie są wykorzystywane w administracji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchacza z aspektami prawnymi i  organizacyjnymi tworzenia serwisów internetowych w tym udostępniania informacji publicznej.  Główny nacisk będzie położony na uzyskanie przez studenta umiejętności praktycznych radzenia sobie z problemami prawnymi udostępniania informacji publicznej oraz na umiejętnościach organizacji i prezentacji treści w portalach informacyjnych, w tym tworzenie podstawowych komunikatów treściowych, kompozycji serwisu.

Strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi pojęcia społeczeństwa informacyjnego, korzystającego z sieci i zgromadzonych w niej zasobów, stawia na nowe cyfrowe umiejętności, korzysta z narzędzi cyfrowych do wyrażania opinii i konsultowania decyzji władz, tworzy narzędzia wspierające wzajemne zaufanie i kapitał społeczny.  Zapoznanie słuchaczy z kluczowymi dokumentami strategicznymi z punktu widzenia Unii Europejskiej, kraju i regionu.

Podstawy bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Przedmiot jest wprowadzeniem do zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych. Słuchacze poznają podstawowe pojęcia związane z usługami bezpieczeństwa w systemach operacyjnych i sieciach komputerowych, dowiedzą się również na jakie elementy należy zwrócić uwagę przy ocenie stopnia zabezpieczeń.
W ramach kursu zaprezentowane zostaną standardy zabezpieczeń oraz ich wykorzystanie w usługach elektronicznych świadczonych przez organy administracji państwowej.

Instrukcja kancelaryjna i dokument elektroniczny w administracji

Nowa Instrukcja Kancelaryjna zmienia zasady postępowania z dokumentami. Zasadniczym celem rozporządzenia jest umożliwienie tworzenia akt spraw w postaci elektronicznej i zastąpienie nimi tradycyjnych teczek aktowych, nawet w przypadku, gdy korespondencja wpływająca i wychodząca jest w postaci papierowej.

W ramach przedmiotu słuchacze usłyszą o najnowszych uregulowaniach prawnych, dowiedzą się jak je interpretować w praktyce i jak wprowadzić nową instrukcję kancelaryjną w jednostce. Materiał skierowany jest do pracowników instytucji zainteresowanych zmianami, które weszły w życie w 2011 r. Celem szkolenia jest przedstawienie zasad procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżenie zagadnień organizacji obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych oraz trybu przekazywania dokumentacji akt do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Ochrona danych osobowych w Systemach Informatycznych

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki przepisów o ochronie danych osobowych oraz przekazanie słuchaczom umiejętności pozwalającej na stosowanie standardów ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych w bieżącej praktyce.

Zakres materiału opracowany jest w oparciu o obowiązujące regulacje prawne jak również na podstawie doświadczeń w zakresie wdrażania polityki ochrony danych osobowych w organizacjach administracji publicznej.

Sieci teleinformatyczne w administracji publicznej – Przegląd technologii

Zapoznanie studentów ze stanem technologii w zakresie sieci teleinformatycznych oraz ich rolą w życiu społecznym i gospodarczym. Rys historyczny rozwoju sieci teleinformatycznych. Współczesne technologie teleinformatyczne. Architektura sieci. Modele wykorzystania sieci teleinformatycznych w administracji publicznej. Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące sieci teleinformatycznych.

Podstawowe pojęcia baz danych i hutrowni danych

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć i koncepcji technologii niezbędnymi do zrozumienia idei funkcjonowania systemów baz danych. Słuchacz otrzyma wiedzę niezbędną nie tylko do poruszania się wśród zagadnień dotyczących baz danych, ale też wiedzę niezbędną do interpretacji zapisów SIWZ, publikacji prasowych, etc.

W ramach przedmiotu poruszone zostaną także zagadnienia dotyczące systemów przetwarzania dużych ilości danych – hurtowni danych oraz modnych ostatnio pojęć dotyczących Big Data, przetwarzania i wizualizacji dużych ilości danych.

Kształtowanie polityki bezpieczeństwa

Zapoznanie studentów z zagadnieniami całościowo rozumianej polityki bezpieczeństwa informacji oraz uzyskanie umiejętność planowania zasad polityki bezpieczeństwa. Pojęcie polityki bezpieczeństwa informacji. Komponenty polityki bezpieczeństwa. Zasady planowania, wdrażania i stosowania polityki bezpieczeństwa.

Dobre praktyki tworzenia dokumentacji przetargowej

Przedmiot obejmuje zagadnienia tworzenia kompletnej dokumentacji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, tj. w przedmiocie dostaw i usług – ogłoszenia, SIWZ, protokół z postępowania, umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Słuchacze uzyskają wiedzę oraz umiejętności stosowania przepisów dot. zamówień publicznych w procesie wydatkowania środków publicznych. Forma zajęć pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązywanie sytuacji budzących wątpliwości oraz wymianę doświadczeń.

Aspekty wykorzystania technologii Chmury Obliczeniowej

Zapoznanie słuchacza z pojęciami i terminologią chmury obliczeniowej. Prezentacja najpopularniejszych metod budowy chmury i wirtualizacji z tym związanej. Wskazanie aspektów wykorzystania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie, urzędzie, szkole i uczelni.

Chmura obliczeniowa – ewolucja w IT dyktowana zmianami paradygmatów przetwarzania. Rozproszone luźno sprzężone systemy SOA jak prekursor chmury. Wirtualizacja jako kluczowa technologia chmury. Podstawowe zasady przetwarzania w chmurze. Klasyfikacja chmur obliczeniowych; IaaS, PaaS, DaaS, SaaS. Biznesowa strona chmury obliczeniowej. Rewolucja zarówna ekonomiczna jak i technologiczna. Sens wdrożenia chmury w przedsiębiorstwie, urzędzie, szkole, uczelni. Ekonomika chmury. SLA. Wirtualizacja zasobów obliczeniowych. Typy wirtualizacji. Podsumowanie – chmura i PZP.

Zarządzanie projektami informatycznymi w administracji publicznej

Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie

Zrozumienie potrzeby zarządzania projektami informatycznymi. Poznanie zagadnień składających się na zarządzanie projektem. Poznanie narzędzi i technik efektywnego zarządzania.

Informacje wprowadzające. Projekt informatyczny i jego produkt. Kontekst projektu. Studium wykonalności. Analiza strategii biznesu i ocena ryzyka projektu. Harmonogramowanie projektu i zarządzanie czasem.  Zarządzanie zasobami projektu. Komunikacja w projekcie i dokumentacja. Zmiany w projekcie. Zarządzanie ryzykiem. Metodyki zarządcze.

Architektury Systemów Informatycznych w administracji publicznej

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami projektowania Systemów Informatycznych (SI) składających się zarówno z oprogramowania aplikacyjnego jak i innych niezbędnych komponentów. Główny nacisk położono na zrozumienie zagadnień związanych z architekturą oraz rolą komponentów w realizacji określonych zadań SI.

Wprowadzenie do zagadnienia architektury systemów informatycznych. Problemy integracji poszczególnych komponentów. Architektura zorientowana na usługi SOA. Biznesowa szyna usług ESB. Architektura przetwarzania w chmurze (Cloud Computing). Rozwiązania wydajnościowo-niezawodnościowe. Systemy klasy Enterprise. Transakcyjne systemy rozproszone. Architektura korporacyjna (TOGAF). Zarządzanie usługami IT w przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji.

Wybrane standardy wykorzystywane do świadczenia usług elektronicznych

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchaczy z wybranymi standardami informatycznymi stosowanymi w systemach świadczących usługi elektroniczne. Biorąc pod uwagę profil studentów (pracownicy administracji) tematyka skupia się na przetwarzaniu i zabezpieczeniu informacji w postaci dokumentów XML. Kurs obejmuje podstawy XML, narzędzia do jego przetwarzania i prezentacji oraz  mechanizmy podpisu elektronicznego.

Standard XML. Struktura dokumentu, dokument poprawnie zbudowany i poprawny. Przestrzenie nazw. Document Type Definition. Walidacja dokumentów XML. Standardy XML Schema i Relax NG. Narzędzia walidacyjne. Wyszukiwanie i przetwarzanie dokumentów XML – transformacje XSLT. Formularze XML – specyfikacja XForms. Certyfikaty elektroniczne – tworzenie i pielęgnacja. Sprawdzanie poprawności, analiza struktury. XML DSig: podpis elektroniczny w postaci XML. Rozszerzenie standardu podpisu elektronicznego – specyfikacja XADES. Koncepcja i realizacja profilu zaufanego. Bezpieczna transmisja danych – SSL i TLS. Zabezpieczenia poczty elektronicznej.