Plan studiów

Plan studiów “Informatyka – Technologie ICT i Programowanie” obejmuje około 300 godzin zajęć, z przewagą zajęć praktycznych i dotyczy następujących zagadnień:

Semestr 1

 1. Wprowadzenie do architektury komputerów i systemów informatycznych – wykład/pracownia: 16h/16h
 2. Bazy danych – wykład/pracownia: 10h/16h
 3. Systemy operacyjne – wykład/pracownia: 10h/10h
 4. Programowanie z elementami algorytmiki – wykład/pracownia: 16h/16h
 5. Technologie sieciowe i standardy WWW – wykład/pracownia: 16h/16h
 6. Techniki zapewniania jakości oprogramowania – wykład: 8h

Semestr 2

 1. Programowanie obiektowe i zdarzeniowe – wykład/pracownia: 16h/16h
 2. Inżynieria oprogramowania i analiza biznesowa – wykład/pracownia: 16h/16h
 3. Programowanie aplikacji internetowych – wykład/pracownia: 16h/16h
 4. Bezpieczeństwo systemów informatycznych – wykład/pracownia: 10h/10h
 5. Wprowadzenie do biometrii – wykład/pracownia: 8h/10h
 6. Projektowanie UX i interfejsów użytkownika – wykład/pracownia: 8h/8h

Krótka charakterystyka wybranych przedmiotów

I Semestr

Wprowadzenie do architektury komputerów i systemów informatycznych

Słuchacz uzyska wiedzę na temat: sposobów reprezentacji liczb, budowy komputera i jego bloków funkcjonalnych, budowy i działania mikroprocesora czy systemów operacyjnych oraz podstawowych pojęć związanych z sieciami komputerowymi. Po zakończeniu kursu Słuchacz powinien umieć napisać prosty program w języku niskiego poziomu, skonfigurować system operacyjny oraz skonfigurować połączenia sieciowe w systemie operacyjnym.

Bazy danych

Zadaniem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z relacyjnymi bazami danych, językiem SQL oraz działaniem systemów zarządzania bazami danych. Celem przedmiotu jest zdobycie przez słuchacza wiedzy i umiejętności z zakresu budowy schematu relacyjnej bazy danych oraz formułowania zapytań w języku SQL.

Systemy operacyjne

Słuchacz zdobędzie wiedzę z podstaw architektury systemów operacyjnych oraz bezpieczeństwa i administracji systemów operacyjnych na przykładzie systemu Linux/MS Windows. Ponadto słuchacz zdobędzie umiejętności wykorzystania interfejsu tekstowego w zadaniach administracyjnych w systemie Linux/MS Windows, implementacji prostych skryptów w języku powłoki Bash, administrowania kontami/grupami użytkowników w systemie Linux/MS Windows.

Programowanie z elementami algorytmiki

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami programowania strukturalnego. Słuchacze nauczą się praktycznego stosowania tych technik w prostych programach, projektowania i implementowania prostych programów z wykorzystaniem programowania strukturalnego, wykształcą podstawowe umiejętności oceny efektywności algorytmu oraz projektowania efektywnych rozwiązań jeszcze przed fazą implementacji algorytmu.

Technologie sieciowe i standardy WWW

Słuchacze zapoznają się z budową i działaniem sieci komputerowych. Poznają najczęściej wykorzystywane protokoły komunikacyjne, urządzenia i media stosowane w sieciach komputerowych. Będą potrafili nazwać i scharakteryzować poszczególne warstwy modelu referencyjnego oraz technologie stosowane w sieciach komputerowych. Będą również potrafili zbudować prostą sieć komputerową oraz znaleźć i naprawić podstawowe usterki w działaniu sieci.

Techniki zapewniania jakości oprogramowania

Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy ze sposobami pisania prawidłowego i bezpiecznego oprogramowania jak również z metodykami zarządzania błędami w systemach informatycznych.

II Semestr

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe

Zapoznanie słuchacza z podstawowymi technikami programowania obiektowego i zdarzeniowego oraz technologią WPF i ich wykorzystaniem do tworzenia aplikacji użytkowych działających w środowisku Windows w .NET Framework. Przedstawienie zasad tworzenia interfejsu użytkownika w języku XAML. Nauczenie sposobu wykorzystywania zdobytej wiedzy poprzez realizację prostych zadań na zajęciach. Realizacja prostych aplikacji w poznanej technologii.

Inżynieria oprogramowania i analiza biznesowa

Celem wykładu jest przedstawienie całego procesu związanego z tworzeniem i wykorzystywaniem systemów informatycznych. Powinien on uświadomić słuchaczom, że programowanie jest tylko elementem składowym tego procesu oraz, że na powodzenie przedsięwzięcia mają wpływ wszystkie fazy cyklu życia oprogramowania.
Celem zajęć pracowni specjalistycznej jest nauczenie modelowania i projektowania przy użyciu Unified Modeling Language (UML).

Programowanie aplikacji internetowych

Zapoznanie słuchaczy z podstawami tworzenia statycznych stron WWW oraz dynamicznych aplikacji internetowych w technologii .NET. Słuchacze nauczą się HTML i CSS, ASP.NET oraz technologii jQuery. Wszystkie te elementy pozwolą na tworzenie aplikacji internetowych.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Przedmiot jest wprowadzeniem do kryptografii oraz zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych. Słuchacze poznają podstawowe pojęcia związane z usługami bezpieczeństwa w systemach operacyjnych i sieciach komputerowych, dowiedzą się również na jakie elementy należy zwrócić uwagę przy ocenie stopnia zabezpieczeń.
W ramach kursu zaprezentowane zostaną standardy zabezpieczeń oraz ich wykorzystanie w usługach elektronicznych świadczonych przez organy administracji państwowej.

Wprowadzenie do biometrii

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy do zagadnień związanych z rozpoznawaniem człowieka na podstawie cech biometrycznych. Słuchacze poznają podstawowe definicje i pojęcia dotyczące biometrii, cechy biometryczne i ich klasyfikację. Słuchacze nauczą się implementować w języku Python proste algorytmy operujące na obrazach i sygnałach oraz używać je do konstrukcji systemu biometrycznego.

Projektowanie UX i interfejsów użytkownika

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami przygotowania architektury informacji rozwiązań internetowych zgodnie z najnowszymi trendami UI/UX oraz ich dalszej optymalizacji. Przedmiot ma również na celu omówienie podstaw nowoczesnego web designu. Słuchacze przygotują założenia i wymagania, a następnie prototypu wireframes serwisu internetowego.